Hvad er coccidiose?

Coccidiose er en parasitær tarmlidelse forårsaget af små encellede parasitter - coccidier - der findes overalt i staldmiljøet og på græsningsarealer. Sygdommen kan give diarré og gøre omfattende skade på dyrets tarmslimhinde.

 

Coccidiose er en tabsvoldende produktionssygdom. Dyr der har været inficeret med coccidiose vil have en nedsat tilvækst, være mere modtagelige overfor andre infektioner, og i nogle tilfælde kan sygdommen være dødelig.

 

Det er væsentligt bedre at forebygge coccidiose end at behandle sygdommen, da der allerede er sket alvorlige skader på dyrets tarm, når der ses tegn på sygdom.

 

Hvornår optræder coccidiose typisk?

Coccidiose rammer kalve og er en af de hyppigste årsager til diarré hos kalve, der er ældre end 3-4 uger. Coccidiose optræder typisk 2-4 uger efter, kalvene er sat sammen i fællesboks.

 

Coccidiose forekommer i alle typer besætninger, uanset sundhedsstatus.

 

Hvad skyldes coccidiose?

Der findes flere forskellige typer coccidiose, men de mest almindelige er stald-coccidiose (som skyldes E.zuernii og E. bovis) og udbindings-coccidiose (som skyldes E. alabamensis).

 

Begge typer giver diarré samt en stærkt nedsat tilvækst, som nogle kalve aldrig kommer sig helt over. De adskiller sig dog fra hinanden på visse områder.

 

 Stald-coccidiose (E.zuernii, E. bovis)Udbindings-coccidiose (E. alabamensis)
Hvornår?Fra 3. leveugeHos førstegangsgræssende kalve
Hvor?Påvirker tyktarm og blindtarmPåvirker tyndtarmen
Symptomer:Blodtilblandet til blodig diarré 2½ - 3 uger efter smitte, vægttab, dårlig trivsel, dehydreringVandig ildelugtende diarré 6 - 8 dage efter udbinding

 

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen skal helst stilles inden symptomet diarré, viser sig. Har kalven først haft diarré i flere dage, vil der allerede være alvorlige skader i tarmkanalen, som kan være svære at rette op på igen.

 

Der skal derfor udtages gødningsprøver allerede inden sygdommen viser sig i besætningen.

 

Det kan være svært at bevise, at diarré hos kalvene er forårsaget af coccidiose, da mange andre faktorer såsom management og foderets sammensætning kan være årsagen til diarré.

 

Symptomerne:

Coccidiose har ingen symptomer i de tidlige stadier af sygdommen. Derfor skal sygdommen helst påvises gennem gødningsprøver forud for de kliniske sygdomstegn.

 

Coccidiose optræder typisk 2-4 uger efter, kalvene er sat sammen i fællesboks.

 

De synlige symptomer på coccidiose hos kvæg er:

 • Diarré, som kan være blodtilblandet
 • Utrivelighed
 • Nedsat tilvækst
 • Uensartet tilvækst i besætningen
 • Øget modtagelighed overfor sygdomme

 

Stald-coccidiose ses typisk fra 3. leveuge. Symptomerne er blodtilblandet til blodig diarré 2½ - 3 uger efter smitte, vægttab, dårlig trivsel, dehydrering død. Læs mere om stald-coccidiose her!

 

Udbindings-coccidiose ses typisk hos førstegangsgræssende kalve, og kan kendes ved vandig ildelugtende diarré 6-8 dage efter udbinding.

 

Coccidiose uden symptomer:

Coccidiose fremkalder ikke sygdomstegn i alle tilfælde, men vil i mange tilfælde forekomme som en subklinisk infektion uden synlige sygdomstegn.

 

Ved subklinisk coccidiose ses der også en væsentlig reduktion af tilvæksten.

 

Hvordan smitter coccidiose?

Kalvene kan få coccidiose mange forskellige steder. Fra staldgulvet, gødningsforurenet strøelse, græsmarken og så videre. Parasitterne findes overalt og er umulige at komme helt til livs. De kan blandt andet overleve flere år i en græsmark eller på et fugtigt staldgulv, og de er modstandsdygtige over for de fleste desinfektionsmidler.

 

En kalv med coccidiose kan afsætte mange millioner oocyster med gødningen. Oocysterne modnes i miljøet og bliver infektive efter få dage.

 

Coccidiose findes hos alle dyrearter, men sygdommen er meget værtsspecifik, hvilket betyder, at den ikke kan smitte fra den ene dyreart til den anden.

 

Hvad sker der med kalve, der har coccidiose?

Coccidiose kan medføre dødsfald hos kalve. Mellem 7 og 20% af kalve angrebet af coccidiose vil dø af infektionen.1

 

Kalve, der har været inficeret med coccidiose, vil have en nedsat tilvækst, reduceret mælkeproduktion2, være ældre ved første løbning og være mere modtagelig overfor andre infektioner.

 

Det skyldes at coccidierne ødelægger tarmrevlerne (villi) i tyndtarmen, hvis funktion er at absorbere næringsstofferne fra føden. Det medfører diarré og nedsætter dyrets evne til at optage næringsstoffer.

 

I en undersøgelse rapporterede dyrlæger, at sygdommen sænkede tilvæksten med gennemsnitligt 15%3, hvilket vil sige ca. 500 gram4 eller helt op til 1000 gram mindre ved fravænning5.

 

Hvordan forebygger man coccidiose?

En måde at forebygge coccidiose hos kvæg er ved at undgå at blande aldersgrupper.

 

Det er vigtigt at forebygge fremfor at behandle. Når de første sygdomstegn viser sig, er der allerede sket alvorlige skader på tarmen.

 

Forebyggende tiltag i forbindelse med management, kan gøre en stor forskel for, om en besætning bliver smittet med coccidiose. God hygiejne og adskilte aldersgrupper kan i særdeleshed gøre en stor forskel.

 

Hvad er sikker management?

Kælvningsboks

 

Sørg altid for rene og tørre kælvningsbokse, der mindsker gødningssmitte fra underlaget via beskidte patter. Det kan f.eks. gøres med et specialdesinfektionsmiddel såsom Bayocide ®

Tilstrækkelig råmælk

 

Giv rigelige mængder råmælk af god kvalitet inden for kalvens første levetime: 4 liter til stor race og 3 til Jersey. Giv det evt. med sonde.

God hygiejne i kalvens nærmiljø

 

Flyt kalvene til rengjorte, tørre bokse, hvor drikke- og foderskåle er placeret, så gødningsforurening undgås.

Adskilte aldersgrupper

 

Undgå sammenblanding af dyr af forskellige aldersgrupper.

Fodringshygiejne

 

Undgå, at foderet kan blive forurenet af gødning, og sørg for adgang til rent stråfoder - helst fra en høhæk.

Skiftende græsningsarealer

 

Undgå at sætte kalve på samme græsmark flere år i træk.

Forebyggelse af eventuel smitte

 

Isoler syge kalve, så smitten ikke spreder sig, og rengør alt udstyr, der har været brugt til de syge dyr.

God behandling af sygdom

 

Sørg for hurtig behandling ved sygdom. Væske, elektrolytter og evt. supplerende behandling er vigtigt

 

Hvordan behandles coccidiose?

Det er vigtigt at få stillet diagnosen og behandlet straks for at undgå skaderne på tyndtarmen og dermed den efterfølgende nedsatte tilvækst.

 

Når der først ses diarré, er der allerede sket skader på tarmslimhinden, som vil betyde dårlig absorption af næringsstoffer og nedsat tilvækst.

 

Tal med din dyrlæge om udtagning af gødningsprøver, der kan påvise tilstedeværelsen af coccidier.

 

For at få den bedste effekt er det vigtigt at behandle så tidligt i forløbet som muligt.

 

Kontakt dyrlægen for behandling af coccidiose.

 

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med støttebehandling i form af antibiotika, væske og elektrolytter.

 

Hvor store økonomiske konsekvenser kan coccidiose have?

Coccidiose i en besætning kan betyde væsentlige økonomiske tab. Derfor er forebyggende tiltag og behandling særdeles vigtigt.

 

Tab ved coccidiose hos kalve

Tab ved dødelighed

 

Mellem 7 og 20 % af kalve angrebet af coccidiose vil dø af infektionen6. Værdien af en død kviekalv angives af Dansk Kvæg at være 2900 kroner7, når kalven dør i 3 ugers alderen, og der tages højde for afholdte omkostninger til pasning og foder.

 

Ved disse beregninger er det antaget, at 10 % af angrebne kalve vil dø.

 

Ekstra omkostninger til foder

 

Kalve, der ikke dør og ikke bliver kronisk påvirkede af coccidiosen vil typisk mangle ca. 5 kg tilvækst, når kalven er kommet sig. Der vil være brug for ca. 12 kg kraftfoder til at indhente denne tilvækst.

 

Undersøgelser har vist, at hvis der er kalve med klinisk coccidiose, vil subklinisk angrebne kalve typisk have en manglende tilvækst på ca. 2 kg og dermed et forøget foderforbrug på ca. 4 kg kraftfoder.

 

Prisen på 1 kg kalvefoder er her sat til 1,40 kroner. Omkostningen pr. syg kalv til ekstra foder er ca. 17 kroner, og pr. subklinisk angrebet kalv ca. 6 kroner.

 

Ekstra omkostninger til arbejdstid

 

Der skal anvendes ca. 5 minutters ekstra arbejde pr. kalv i 7 dage til en kalv med coccidiose. Med en timeløn på 125 kroner, udgør det ca. 70 kroner pr syg kalv.

 

Ekstra omkostninger til medicinsk behandling

 

Syge kalve skal typisk behandles med væsketerapi og/eller med antibiotika. Prisen til denne behandling vil mindst udgøre 12 kroner.

 

Nedsat mælkemængde i 1. laktation.

 

Catarina Svensson8 har vist, at køer, der har haft diarré inden 3 måneders alderen, har en reduceret mælkeproduktion i 1. laktation på 344 kg mælk. Der er således store langtidseffekter af en dårlig sundhedstilstand hos kviekalve.

 

Forudsætninger for beregningerne

Marginalt dækningsbidrag for 1 kg ekstra mælk 2,- kr.
Reduktion i ydelsen i første laktation efter diarré som kalv 344 kg
Dødelighed blandt angrebne kalve 10%
Værdi af kviekalv 3 uger gammel 2.900,- kr.
Manglende tilvækst hos berørte kalve 5 kg
Medicin til kalve med diarré 12,- kr.
Timeløn 125,- kr.
Pris for 1 kg foder 1,40 kr.

 

Samlet tab ved coccidiose hos kviekalve

 

Beregningerne over de samlede tab ved coccidiose hos kviekalve udgør mere end 1.000 kroner pr. syg kviekalv.

 

Tabene pr. besætning afhænger af antallet af syge kalve i besætningen. I figuren herunder er opgjort, hvad de samlede tab er pr. produceret kalv, afhængig af hvor mange af kalvene der er syge.

 

Det skal bemærkes, at der er tab, der ikke er medtaget i denne opgørelse. Diarré har i flere undersøgelser vist sig at medføre en forøget risiko for lungebetændelse og dermed yderligere et tab.

 

Det er tydeligt, at langt den største del af tabet udgøres af den nedsatte mælkeydelse.

 

Kontakt Bayer

Hos Bayer vil vi gerne være både landbrugets, dyrlægens og sundhedssektorens sparringspartner. Har du brug for flere oplysninger, er du derfor velkommen til at kontakte Bayer Animal Health på telefon 4523 5000 eller vet.info@bayer.com


 1. Daugschies, A, Najdrowski, M. (2005) Eimeriosis in cattle, current understanding. Journal of Veterinary Medicine. B52, 417 - 427
 2. Svensson, 2007
 3. Larsen 1996
 4. Larsen 1996
 5. Scala, 2009
 6. Daugschies, A, Najdrowski, M. (2005) Eimeriosis in cattle, current understanding. Journal of Veterinary Medicine. B52, 417 - 427
 7. http://www.lr.dk/_mem_bin/FormsLogin.asp?/kvaeg/informationsserier/abonnement/st_kalve.pdf
 8. Svensson, Catarina (2007). Hur leva som kalv för at bli gammal ko. Djurhälso & udfodringskonferens. Svensk Mjölk. 22. - 23. august, 2007

 

Opdateret: 29 October 2018Copyright © Bayer A/S   |  DK1702Y1000
http://www.produktionsdyr.dk