Hvad er coccidiose?

Coccidiose er en parasitær tarmlidelse forårsaget af små encellede parasitter - coccidier - der findes overalt i staldmiljøet og på græsningsarealer. Sygdommen kan give diarré og gøre omfattende skade på dyrets tarmslimhinde.

 

Coccidiose er en tabsvoldende produktionssygdom. Dyr der har været inficeret med coccidiose vil have en nedsat tilvækst, være mere modtagelige overfor andre infektioner, og i nogle tilfælde kan sygdommen være dødelig.

 

Det er væsentligt bedre at forebygge coccidiose end at behandle sygdommen, da der allerede er sket alvorlige skader på dyrets tarm, når der ses tegn på sygdom.

 

Coccidiose er en af de hyppigste årsager til diarré hos lam under 3 mdr

 

Hvad skyldes coccidiose?

Coccidiose hos lam skyldes coccidierne Eimeria crandallis og Eimeria ovinoidalis.

 

Der er beskrevet 15 forskellige coccidier hos lam, men kun de to ovenstående anses for at være sygdomsfremkaldende. De to coccidier, Eimeria bakvensis og Eimeria crandallis kan forårsage kronisk coccidiose, der er kendetegnet ved polypdannelse i tarmslimhinden.

 

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen skal helst stilles inden symptomet diarré, viser sig. Har kalven først haft diarré i flere dage, vil der allerede være alvorlige skader i tarmkanalen, som kan være svære at rette op på igen.

 

Der skal derfor udtages gødningsprøver allerede inden sygdommen viser sig i besætningen.

 

Det er vigtigt, at prøverne udtages på det rette tidspunkt (spørg dyrlægen), og at der udtages nok prøver (minimum 10), da man ellers let får et negativt svar, selvom der er coccidiose i besætningen.

 

Prøverne skal indleveres til en dyrlæge eller et laboratorium, der kan lave en artsdifferentiering, da det er afgørende at påvise de patogene arter.

 

Når coccidiose er konstateret i besætningen bør forebyggende behandling påbegyndes på nye lam forud for sygdomstegn. Bed dyrlægen om hjælp til den korrekte behandling.

 

Symptomerne:

Coccidiose har ingen symptomer i de tidlige stadier af sygdommen. Derfor skal sygdommen helst påvises gennem gødningsprøver forud for de kliniske sygdomstegn

 

De synlige symptomer på coccidiose hos lam er:

 • Diarré
 • Utrivelighed
 • Nedsat tilvækst
 • Uensartet tilvækst i besætningen
 • Øget modtagelighed overfor sygdomme

 

Et typisk tegn på coccidiose hos lam er tilsmudsning af bagparten.

 

Når dyr er inficeret med coccidiose er de ekstra modtagelige overfor andre infektioner. Hos lam ses for eksempel tilfælde af indvoldsorm.

 

Coccidiose uden symptomer:

Coccidiose fremkalder ikke sygdomstegn i alle tilfælde, men vil i mange tilfælde forekomme som en subklinisk infektion uden synlige sygdomstegn.

 

Kun omkring 10-15 % af lammene smittet med coccidier udvikler klinisk sygdom (diarré). Langt de fleste lam er således ikke synligt syge, og det kan derfor være svært at vurdere, om man har et coccidioseproblem eller ej.

 

Det er dog i flere underøgelser påvist, at selv lam, som ikke udvikler kliniske sygdomstegn (subklinisk infektion), udvikler omfattende tarmskader i forbindelse med infektion med coccidier. Således vil næringsoptaget og dermed tilvækst og trivsel også være påvirket hos disse dyr.

 

Hvordan smitter coccidiose?

Coccidier findes overalt i staldmiljøet og på græsningsarealer, hvor der holdes dyr.

 

Det er vigtigt at finde det rigtige smittetidspunkt for at kunne give den rigtige behandling. Smittetidspunktet varierer afhængigt af klimaet og vil derfor ikke være det samme fra år til år.

 

Inde i cellerne formerer parasitterne sig Et lam, der optager forholdsvis få parasitæg, vil efter 2-3 uger kunne udskille tusindvis af æg. Afhængig af fugtighed og temperatur modnes disse i løbet af nogle dage, og der vil herefter være større risiko for smitte i stalden eller på græsmarken.

 

Parasitten optages for eksempel ved, at lammene æder gødningsforurenet foder eller jord ude i udbindingsfolden. Fra munden føres coccidierne til tarmkanalen, hvor de trænger ind i tarmcellerne, og her formerer parasitterne sig i stort antal og ødelægger cellerne.

 

Det efterlader tarmen med store, åbne sår, hvilket påvirker dyrets evne til at optage næringsstoffer og resulterer i tab af væske og salte.

 

Hvornår bliver lammet typisk smittet?

 

Lammene bliver ofte smittet lige efter fødslen, idet moderfårene har en øget udskillelse af parasitæg i forbindelse med læmning.

 

Men det afhænger også af produktionssystemet, hvornår lam kan blive smittet med coccidiose.

 

I systemer med permanent opstaldning bliver lam typisk smittet i 1-2 måneders alderen.

 

Lam, der udbindes i forårsmånederne, viser typisk kliniske symptomer 2 til 3 uger efter udbinding.

 

Ældre dyr kan i nogle tilfælde få kliniske udbrud, men de er sædvanligvis livslangt immune, når de har haft infektionen som unge.

 

Coccidiose er meget artsspecifik og smitter derfor ikke fra den ene dyreart til en anden.

 

Hvad sker der med lam, der har coccidiose?

Enkelte af de klinisk syge lam dør af sygdommen, men generelt er der er en lav dødelighed. Imidlertid vil inficerede dyr have en nedsat tilvækst og være mere modtagelig overfor andre infektioner.

 

Det skyldes at coccidierne ødelægger tyndtarmens absorptionsevne, hvilket medfører diarré og nedsætter dyrets evne til at optage næringsstoffer.

 

Hvordan forebygger man coccidiose?

Det er vigtigt at forebygge fremfor at behandle. Når de første sygdomstegn viser sig, er der allerede sket alvorlige skader på tarmen.

 

Du forebygger ved at:

 

Bryde smittekæden mellem lammene

 • Undgå at slæbe gødning fra andre kuld ind til nyfødte lam
 • Bruge separate redskaber, støvler, koste, drivbræt mm.
 • Undgå at udbindedyr på permanente græsgange. Anvend i stedet årlig græsgangsrotation
 • Isoler klinisk syge dyr (dyr med diarré), så de ikke øger smittepresset for de andre
 • Minimer stress ved udbinding/flytning/foderskift, da stress kan fremprovokere klinisk sygdom

 

Vær ekstra opmærksom omkring læmning

 • God hygiejne før og efter læmning
 • Sørg for at læmningsboksen er rengjort og desinficeret
 • Undgå overbelægning
 • Sørg for optimal råmælkstildeling

 

Undgå smitte gennem foder

 • Anvend altid friskt vand og foder
 • Undgå forurening af krybber og drikkekar ved at placere dem hensigtsmæssigt eller benytte udstyr, der forhindrer forurening (beholdere)
 • Sørg for at boksen altid er tør (strø rigeligt og sørg for afløb)

 

Slip af med coccidierne

 • Vær opmærksom på miljøforhold: Oocyster trives i et varmt miljø med høj fugtighed
 • Udtørring er en effektiv måde at udrydde coccidier. Der er derfor vigtigt at rengøre og udtørre mellem udsætning og indsætning
 • Sørg for hurtig behandling af syge dyr

 

Hvordan behandles coccidiose?

Det er vigtigt, at du (taler vi pludselig direkte, men synes generelt at det virker bedre) behandler coccidiose, før der kommer diarré for at undgå skaderne i tarmslimhinden.

 

Det er desuden vigtigt at finde det rigtige smittetidspunkt for at give den rigtige behandling. Smittetidspunktet afhænger af klimaet og varierer derfor fra år til år. Behandler du for tidligt eller for sent får du ingen effekt af behahandlingen.

 

Det er derfor vigtigt at få udtaget gødningsprøver for at få fastlagt smittetidspunktet.

 

Lammene bør behandles inden for den første uge efter infektionstidspunktet. I besætningsdrift uden udbinding betyder dette i lammets første leveuge, mens det i besætninger med primær græsmarksdrift betyder behandling på udbindingsdagen eller inden for 7 dage herefter. (Trine tjekker op)

 

Når coccidiose er konstateret i besætningen, bør forebyggende behandling påbegyndes på nye lam forud for sygdomstegn.

 

Lam, der har haft infektionen, udvikler som regel en livslang immunitet. Derfor er det en fordel at give en behandling, der tillader, at der dannes lokale overfladeantistoffer mod de fri parasitter i tarmen.

 

Det er vigtigt for udviklingen af immunitet, at dyrene er smittede inden behandling.

 

Kontakt dyrlægen for behandling af coccidiose.

 

Ved klinisk sygdomsudbrud kan det være nødvendigt med støttebehandling i form af antibiotika, væske og elektrolytter.

 

I forbindelse med behandlingen er det vigtigt at

 • Kende det rette tidspunkt for forebyggende behandling
 • Aldrig at behandle i blinde eller gentagne gange
 • Udtage fæcesprøver fra behandlede lam, der får diarré, og få dem undersøgt for coccidier og andre patogener

 

Hvor store økonomiske konsekvenser kan coccidiose have?

Coccidiose i en besætning kan betyde væsentlige økonomiske tab. Derfor er forebyggende tiltag og behandling særdeles vigtigt.

 

Den økonomiske betydning af coccidiose hos små drøvtyggere er blevet vurderet til omkring 140 millioner US $ i 19801. Et tal, der må formodes at være væsentligt større i dag.

 

I et norsk studie2, hvor man undersøgte virkningen af forebyggende behandling ved udbinding (dag 0), henholdsvis 7 dage efter udbinding (dag 7) mod coccidiose hos 790 udbundne lam i 6 forskellige besætninger, fandt man, at behandlede lam gennemsnitligt tog ca. 1,5 kg mere på end ubehandlede kontroldyr (Figur 1), set over en græsningssæson (maj-oktober).

 

Desuden udskilte forebyggende behandlede lam væsentligt færre parasitæg (Figur 2), og havde generelt mere fast gødning end ubehandlede lam (Figur 3).

 

Figur 1. Gennemsnitlig tilvækst fra maj-oktober hos 790 norske lam behandlet mod coccidiose samt hos ubehandlede lam.

 

Figur 2. Gennemsnitlig udskillelse af parasitæg 3 uger efter udbinding, hos 790 norske lam behandlet mod coccidiose samt hos ubehandlede lam.

 

Figur 3. Vurdering af afføring 3 uger efter udbinding, hos 790 norske lam behandlet mod coccidiose samt hos ubehandlede lam.

 

Kontakt Bayer

Hos Bayer vil vi gerne være både landbrugets, dyrlægens og sundhedssektorens sparringspartner. Har du brug for flere oplysninger, er du derfor velkommen til at kontakte Bayer Animal Health på telefon 4523 5000 eller vet.info@bayer.com


 1. Fitzgerald, P.R. 1980. The economic impact of coccidiosis in domestic animals. Adv. Vet. Med. And Comp. Med. 24, 121-142.
 2. Gjerde, B. et al., 2009. Forebyggende effekt af toltrazuril (Baycox ® Sheep vet.) og diclazuril (Vecoxan ® vet.) mot koksidiose hos lam på beite. NVT, n. 3/2009.

Opdateret: 29 October 2018Copyright © Bayer A/S   |  DK1702Y1000
http://www.produktionsdyr.dk